Ασφάλιση Ειδικού Τύπου

Πρόγραμμα Ασφάλισης για οχήματα Ειδικού Τύπου (Μηχανήματα Έργου) & Γεωργικών Ελκυστήρων

• Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
• Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
• Αστική Eυθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων
• Αστική Ευθύνη Κλέπτου
• Φροντίδα Ατυχήματος

Έγγραφα Πληροφοριών Ασφαλιστικών Προϊόντων (IPIDs)

Ειδικού Τύπου (Μηχανήματα Έργου)

Γεωργικοί Ελκυστήρες

LOGIN